PRAYER TIME

PRAYER IQAMAH

FAJR 6:05am

ZUHR 2:00pm

ASR 5:00pm

MAGHRIB SUNSET

ISHA 9:30pm

JUMAH 1:30pm